Page 10 - Okra magazine oktober 2021
P. 10

OKRA-MAGAZINE OKTOBER 2021
   OK R A - M A G A Z I N E  OK T OB E R 2 0 2 1
   ITEMERT AAN HET WOORD
   E X P

                                         sneller de weg naar hulp. Anderzijds
                                         kennen zij minder de kneepjes van
                                         het vak om in de armoedesituatie
                                         zelf te overleven. Maar over welke
                                         armoede het ook gaat, het zijn toch
                                         vooral de vrouwen die het eerst bij
                                         Welzijnsschakels komen aanklop-
                                         pen. Zij willen in de eerste plaats
                                         dat er voor hun kinderen een oplos-
                                         sing komt.”
                                         Mensen met veerkracht


                                         Hulpverleners beantwoorden soms
                                         vragen van mensen in een armoe-
                                         desituatie met een oplossing op
                                         korte termijn. Dat gaat sneller, maar
                                         is het ook een duurzame oplossing
                                         voor de mens in armoede? Lieven:
                                         “Met Welzijnsschakels werken we
                                         kracht-gefocust. Als we met de
                                         mogelijkheden van mensen in
                                         armoede aan de slag gaan, aandacht
                                         hebben voor wat ze wél goed kun-
                                         nen en hun talenten aanboren, dan
                                         zien we dat ze ook op andere terrei-
                                         nen vooruit gaan. Empathisch den-
                                         ken en met hen op weg gaan op
                                         basis van gelijkwaardigheid kan echt
                                         het verschil maken. Voor de hulp-
                                         verlening ligt hier nog veel werk op
     >>  haalbaar tarief kunnen wonen. De   “Armoedebestrijding is    de plank. Armoedebestrijding is
        overheid moet hierin veel meer                  geen project van één oplossing voor
        investeren. Dan worden de andere   geen project van één     één probleem. We moeten de men-
        problemen ook aangepakt en gera-    oplossing voor één     sen hun hele verhaal kennen en op
        ken we stilaan vooruit.”                     lange termijn werken. Bij
                        probleem We moeten op lange   Welzijnsschakels betrekken we men-

        Soorten armoede            termijn werken.”      sen in armoede actief, onder andere
                                         door hen een verantwoordelijkheid
                                         te geven in onze werking. Op die
        ‘Eigen schuld, dikke bult’, we horen               manier kunnen ze hun plaats in de
        het de middenklasse, die financieel                samenleving weer innemen. Samen
        sterker in het leven staat, vaak zeg- daarbij vaak een rol. Ook mensen  bouwen we aan een beter en vooral
        gen. Maar mensen in armoede heb- met een migratie-achtergrond die in  rechtvaardiger leven.”
        ben het niet zelf gezocht. Lieven:  ons land aankomen, verzeilen nog te
        “Vooreerst bestaat er generatie- vaak in een armoedesituatie. Het is
        armoede. Kinderen die opgroeien in  een ander verhaal als je door pech
        een arm gezin, krijgen minder kan- in de armoede belandt. Een echt-
        sen in het onderwijs en missen ook  scheiding, faillissement, zware
        dikwijls de vaardigheden om later  gezondheidsproblemen of een
        hun leven in eigen handen te   coronacrisis… het kan snel gaan.   Info: www.welzijnsschakels.be
        nemen. Ze krijgen een way of life  Maar wie hiermee te maken krijgt,  Het boek ‘DE KANSENDANS’ van
        mee die ze als normaal ervaren. De  heeft in het verleden wel een aantal  Lieven De Pril wordt in november
        loyauteit naar hun ouders toe speelt  vaardigheden opgepikt en vindt  uitgegeven bij Halewijn.
                                           > Win een exemplaar. Kijk op pag. 54.

                              10 10                                                         11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15