Page 9 - Okra magazine oktober 2021
P. 9

ls je iemand in armoede zou  is het leefloon 984,68 euro. Daarom
                        vragen wat de grootste strui- doen we met Welzijnsschakels niet
                      Akelblokken zijn, krijg je als  alleen ondersteunend werk, we wil-
                      antwoord niet ‘weinig geld’ of  len ook het beleid beïnvloeden.
                      ‘amper eten’, maar ‘uitsluiting’.  Want willen we dat er iets verandert
                      Lieven: “Dat woord komt elke keer  aan die schrijnende toestanden, dan
                      terug. Daarom zetten we met   moeten we de overheid op haar
                      Welzijnsschakels vooral in op ont- plichten wijzen. Wist je dat sociale
                      moeting. In Vlaanderen tellen we  grondrechten zoals een aanvaard-
                      bijna tweehonderd vrijwilligersgroe- baar inkomen, kwaliteitsvol wonen,
                      pen waarin ook armoede-ervarings- onderwijs en gezondheidszorg niet
                      deskundigen actief zijn. Naast vor- afdwingbaar zijn? Wil je er aan-
                      ming en individuele contacten met  spraak op maken, moet je soms
                      mensen in armoedesituaties, hech- door een kluwen van formulieren en
                      ten we veel belang aan groepsacti- bewijsstukken. Mensen in armoede
                      viteiten, omdat dit versterkend  hebben wel andere zaken aan hun
                      werkt. Zo ontdekken mensen dat ze  hoofd. Je hebt geen idee hoeveel
                      niet alleen in een moeilijke situatie  kostbare tijd ze moeten spenderen
                      zitten, maar ook dat er een ander  aan overleven. Vooraleer ze bijvoor-
                      leven mogelijk is. We zien mensen  beeld naar de supermarkt gaan,
                      echt groeien. Tegelijk kaarten we bij  hebben ze soms al veel tijd verloren
                      een breder publiek de armoedepro- aan het vergelijken van reclamefol-
                      blematiek aan met infomomenten,  ders om hun basisvoeding toch
                      theatervoorstellingen, boeken en  maar zo goedkoop mogelijk in huis
                      brochures. Wie komt kijken, kan niet  te kunnen halen.”
                      langer een onverschillige toeschou-
                      wer blijven van de grote ongelijk- Goed wonen,
                      heid.”              het begin van alles
                      De harde cijfers         Het thema waar Welzijnsschakels
                                      samen met Welzijnszorg dit jaar
                      De cijfers die het Steunpunt voor  rond werkt, is ‘kwaliteitsvol wonen’.
                      Armoedebestrijding,       Lieven: “Een goede woning is het
                      Bestaansonzekerheid en Sociale  begin van alles. Als kinderen een
                      Uitsluiting (www.armoedebestrij- aangename ruimte hebben om hun
                      ding.be) bekendmaakt en actuali- schoolwerk te doen, zullen de stu-
                      seert, liegen er niet om: 10% van de  dieresultaten wel volgen. Een goed
                      Vlamingen leeft in armoede en 15%  geïsoleerde woning betekent ook
                      van alle Belgen. Lieven: “Het groot- een flinke besparing op de energie-
                      ste probleem is dat die cijfers al  factuur en er zijn minder gezond-
                      jaren dezelfde blijven. Structureel  heidsproblemen als je niet langer
                      loopt er in ons land dus iets grondig  tussen muren vol schimmel of met
                      fout. Hoewel we tot de rijkste regio’s  kapotte ruiten moet slapen. En hoe
                      van de wereld behoren, krijgen we  denk je dat het voelt wanneer je
                      die cijfers niet                voor de twintig-
                      omlaag. En er is  “Mensen in armoede hebben  ste keer moet
                      nog een drama-                 verhuizen? Er zit-
                      tisch cijfer: voor  wel andere zaken aan    ten nog altijd
                      Europa ligt de   hun hoofd. Je hebt geen   veel meer men-
                      armoederisico-                 sen in armoede
                      grens op een   idee hoeveel kostbare tijd  dan dat er sociale
                      inkomen van    ze moeten spenderen aan    woningen zijn
                      1.230 euro per                 waarin zij aan
                      maand. In België     overleven.”      een voor hen  >>


                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14