Page 7 - Okra magazine oktober 2021
P. 7

Daarnaast kan het zijn dat je omwil- Op welke voordelen     • Gratis energiescan door
     le van een beperkt inkomen toch  heb je recht?          Energiesnoeiers (toont de moge-
     nog in aanmerking komt. In dit geval                lijkheden om energie te besparen
     moet je zelf je aanvraag doen bij je  • Bij uitgaven voor gezondheidszorg  in je woning).
     mutualiteit. Om in aanmerking te  betaal je minder remgeld (het  • Renteloze lening om energiebe-
     komen moet je bruto belastbaar  deel dat je zelf moet betalen). Dat  sparende investeringen uit te voe-
     gezinsinkomen van het voorbije  geldt voor sommige geneesmidde- ren in je woning.
     kalenderjaar lager zijn dan 19 892,01  len, bij een bezoek aan de dokter,  • Gemeentelijke of provinciale tege-
     euro verhoogd met 3.682,55 euro per  tandarts, kinesitherapeut of ande- moetkomingen.
     bijkomend gezinslid. Je actuele inko- re zorgverlener en bij opname in  • Lagere bijdrage voor de zorgpre-
     men mag ondertussen ook niet   het ziekenhuis.         mie van de Vlaamse Sociale
     gewijzigd zijn.         • Lager persoonlijk aandeel in de  Bescherming (27 euro i.p.v. 54 euro
                      verblijfskosten bij hospitalisatie. in 2021) voor wie op 1 januari van
     Voor bepaalde groepen (o.a. gepen- • Lager plafondbedrag (maximum- het jaar recht heeft op verhoogde
     sioneerden, weduwen, weduwnaars,  factuur) voor de ziektekosten die  tegemoetkoming
     personen met een invaliditeit, …)  je jaarlijks moet betalen. Zodra je
     wordt een andere berekeningswijze  kosten tijdens een kalenderjaar  CM geeft nog een aantal specifieke
     gebruikt. Hierbij wordt rekening  een grensbedrag bereiken, krijg je  voordelen (bv. korting bij verblijf in
     gehouden met het maandinkomen.  bij de daaropvolgende prestaties  hersteloord, bepaalde cursussen, …)
     Ze moeten enkel de inkomsten van  het remgeld automatisch volledig  voor personen met verhoogde tege-
     de voorbije maand bewijzen.    terugbetaald.          moetkoming.
     Omgerekend op jaarbasis moet het  Daarnaast zijn er nog afgeleide
     bruto belastbaar gezinsinkomen  voordelen:           Om de gevolgen van de COVID-19-
     voor deze groepen lager zijn dan  • Voordelige tarieven op trein  crisis te verzachten heeft de federa-
     20.356,30 euro, verhoogd met   (NMBS) en bus (De Lijn).    le regering daarnaast besloten om
     3.768,51 euro per bijkomend gezins- • Sociaal telefoontarief bij arbeids- het sociaal tarief tijdelijk ook toe te
     lid. Er wordt rekening gehouden met  ongeschiktheid of voor 65-plus- kennen aan personen die recht heb-
     de berekening die voor jou het  sers.              ben op verhoogde tegemoetkoming.
     meest voordelig is.       • Verwarmingstoelage indien je  De uitbreiding is tijdelijk, zowel voor
                      woning wordt verwarmd met bulk- gas als elektriciteit en geldt enkel
                      propaangas, huisbrandolie (in  tussen 1 februari 2021 en 31 decem-
                      bulk of aan de pomp) of verwar- ber 2021.
                      mingspetroleum aan de pomp.
                                      We hopen dat we je hiermee konden
                                      verder helpen. Indien je denkt in
                                      aanmerking te komen voor verhoog-
                                      de tegemoetkoming, kan je best een
                                      afspraak maken bij je mutualiteit.

                          Elke maand tracht de redactie hier vragen van lezers te
                          beantwoorden. Deze maand heeft Clara een vraag.

                          Heb jij ook een vraag die je in deze rubriek beantwoord wil zien?
                          Mail je vraag dan naar vraaghetaanokra@okra.be.


                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12