Page 6 - Okra magazine oktober 2021
P. 6

OKRA-MAGAZINE OKTOBER 2021
   VRAAG HET AAN OKRA


         heb ik recht op een   verhoogde tegemoetkoming?

                                       Beste Clara,


          Tekst Delphine Schedin // Illustratie Shutterstock
                                       Dank je wel voor je vraag. Verhoogde
                                       tegemoetkoming is er voor mensen met
                                       een beperkter inkomen. Wanneer je
        Beste OKRA,                          recht hebt op deze tegemoetkoming
                                       betaal je inderdaad minder voor jouw
                                       gezondheidszorgen en heb je nog ande-
        Gisteren had ik een fijne babbel met mijn buurvrouw      re financiële voordelen. Voorlopig heb-
        Alice. Ze vertelde me dat ze recht heeft op een        ben mensen met verhoogde tegemoet-
        korting op haar energiefactuur, omdat ze verhoogde       koming ook recht op het sociaal tarief
        tegemoetkoming heeft. Ze gaf aan dat ze ook minder       voor gas en elektriciteit. Zo meteen
        moest betalen bij de huisarts en voor de aankoop van      meer hierover.
        geneesmiddelen. Ik vraag me af of ik daarvoor ook in      Wie heeft recht op verhoogde
        aanmerking kom, want de kosten lopen soms op nu        tegemoetkoming?
        de energieprijzen zo hoog zijn. En bij wie kan ik
        daarvoor terecht? Kunnen jullie me daarbij helpen?       In bepaalde gevallen hoef je niets te
                                       doen en krijg je automatisch je recht
        Alvast bedankt,                        toegekend. Dat is onder andere het
        Clara                             geval in de volgende situaties.
                                       • Wanneer je een leefloon of gelijkge-
                                        stelde steun van het OCMW krijgt.
                                       • Wanneer je recht hebt op de inko-
                                        mensgarantie voor ouderen (IGO) of
                                        het gewaarborgd inkomen voor
                                        bejaarden.
                                       • Wanneer je recht hebt op een tege-
                                        moetkoming voor personen met een
                                        handicap (integratietegemoetkoming,
                                        inkomensvervangende tegemoetko-
                                        ming of het zorgbudget voor ouderen
                                        met een zorgnood).

                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11